Yeraltı Suyu Kirliliği

29 Ekim 2016

Yeraltı sularının ayrıntılı kimyasal analizlerinde 50`den fazla bileşen saptanabilir. Ancak, herhangi bir yerdeki yeraltı suyunun içme, kullanma, endüstri ve sulama amaçları için uygun olup olmadığını anlaşılması için bu özelliklerinin ayrı ayrı bilinmesi gerekmez. Sertlik, pH, konduktivite (elektrik iletkenliği) gibi özelliklerin yanı sıra,sayılar 10 ya da 15`i geçmeyen anyon ve katyonların miktarlarının öğrenilmesi ile, suyun kimyasal kalitesi ve kullanılacağı yer ile ilgili yeterli bilgi sahibi olunabilir.

Mineraller suda çözündüklerinde , iyon adı verilen elektrikle yüklü parçacıklara ayrılırlar. Bu parçacıklardan negatif yüklü olanlara "anyon", pozitif olanlara da "katyon" adı verilir. Su analizleri genellikle bu iyonların yoğunluğu cinsinden belirtilir. Yeraltı suyunun bileşiminde başlıca kalsiyum (Ca++), mahnezyum (Mg++), sodyum (Na+), karbonat ve bikarbonat(CO3---HCO3-), klorür(Cl--),sülfat(SO4--) ve nitrat (NO3-) iyonları bulunur.

Bunların konsantrasyonları, yeraltı suyunun geçtiği kayaçların kimyasal bileşimine, suyun pH`ına, ortamın basıncına ve sıcaklığına bağlı olarak büyür değişkenlikler gösterebilir.

Suların Kullanma Ölçütleri

Yüzey ve yeraltısuları çeşitli amaçlarla kullanılmaktadır. İçme, temizlik, sulama, endüstriyel kullanım gibi çok değişik amaçlarla kullanılan suyun bu alanda kullanılabildiği, belirli özellikleri taşımasına bağlıdır.

Sulama Suyu Ölçütleri

Tarla sulamasında ya da hayvanları suvarmada kullanılacak suların içinde bulunması istenen madde miktarları değişiklikler gösterir. İnsanlar tarafından kullanılabilir niteliklerde olan suvarmada da kullanılabilir.

Hayvanlar için çok zehirleyici olan Selenyum`un, suvarmada kullanılacak sularda 0,4 - 0,5 ppm`den fazla olmaması istenir. Ayrıca Ar, Zn, Th, F, NO3`de olmamalı,Na, Mg, SO4 da fazla bulunmamalıdır. Mavi - yeşil alg`ler, zehirleyici etkileri nedeniyle istenmez. Bunların dışında askıda silt ve kil gibi partiküllerin belirli bir limitin üzerine çıkmamasına özen gösterilmelidir.

FPRIVATE "TYPE=PICT;ALT="Endüstri suyu ölçütleri

Bir endüstri kurulması düşünülürken, kullanılacak hammaddelerin sağlanmasıyla beraber, bu endüstrinin çeşitli aşamalarındaki proseslerde kullanılacak suların da önceden belirlenmesi ve standartlarının tamamlanması gerekir. Ancak neyazık ki ülkemizde bu konuda yeterli özenin gösterilmediği, ancak üretim aşamasına gelindiğinde gerekli olan suların temini anımsanmakta, bu da işletmeyi mali açıdan önemli ölçüde etkileyebilecek sorunlara yol açmaktadır.

Endüstride su başlıca soğutma, imalatın değişik aşamalarında proses suyu olarak, ısıtma sisteminde, kazanda, sosyal konutlarda kullanım suyu ve rekreasyon alanlarının sulanması gibi işlemlerde kullanılmaktadır. Aşağıda bazı endüstrilerde üretilen birim ton ürün için kullanılacak su miktarı incelendiğinde, bu konunun ciddiyeti anlaşılacaktır:

Kağıt endüstrisi...............1 ton`a..................30 - 40 ton su

Petrol rafinerisi...............1 ton`a..................10 - 18 ton su

Çimento sanayi...............1 ton`a..................3 ton su

Cam sanayi.....................1 ton`a..................68 ton su

Kömür çıkarma................1 ton`a..................6 ton su

Ayrıca, genel olarak bir endüstrinin çeşitli kısımlarında kullanılan su miktarlarının dağılımı fabrikasyon (%36), kullanma ve sıhhi tesis (%26),soğutma (%23),ısıtma (%12) ve diğer (%3) şeklindedir.

Kalite ise her endüstri için ayrı ayrı belirlenmektedir.Kalite, suyun kimyasal, fiziksel ve biyolojik özelliklerini ifade eder.Soğutmada kullanılacak sular saf olmalı, askıda katı madde az olmalı, çözülmüş halde bulunan aşındırıcı gazlar, asitler, çamur yapan organizmalar ve organik maddeler bulunmamalıdır. Bu sular, genellikle kapalı sistemlerde tutularak sürekli kullanılırlar, eksildiğinde ekleme yapılır.

Endüstrinin bazı dallarında ise, örneğin gıda, ilaç, konserve, Meyve suyu, bira v.b. alanlarda su doğrudan kullanılır. 
Buralarda kullanılacak suların etkisi sadece sağlık açısından değil, ürünün kalitesine etkisi açısından da son derece önemlidir. İlaç ve Meyve suları için iyi kaliteli ve saf, bira ve şeker endüstrisi için nispeten sert (30Fr) sular kullanılır. Tekstil, seramik ve cam endüstrilerinde kullanılacak suların sertlikleri de az ( 6 - 10 Fr ) olmalıdır. Yağ, boya, deri, ilaç, sanayilerinde kullanılan suların da belirli özelliklerde olmaları istenir. Ayrıca bu suların proses artığı olarak uzaklaştırılmaları aşamasında ciddi sorunlar başlamaktadır.

Kirlilik

Öncelikle "kirlilik" tanımı yapılacak olursa; yer altı veya yerüstü sularının, değişik nedenlerden dolayı doğal ya da suni yollarla başlangıçtaki bileşimleri değişebilir. Bileşimindeki zararlı maddelerin doğal ya da suni yollarla uzaklaştırılması işlemi "arıtma",diğer bir deyişle suyun kalitesini yükseltme olarak alınırsa, bunun tersi, yani suyun fiziksel ve kimyasal özelliklerinin başlangıç bileşimine göre daha olumsuz ve zararlı hale gelmesi işlemine de "kirlenme" denebilir.

Yeraltı sularının kirliliği araştırılırken, öncelikle bunu besleyen yüzeydeki suyun kirliliği tartışılmalıdır. Günümüzde yüzey sularının kirlenmesi doğal ya da büyük oranda da endüstriyel faaliyetlerden kaynaklanmaktadır. Herhangi bir bölgedeki doğal bir kirleticinin (yukarıda sözü edilen mineraller veya elementler) doğal süreçlerle yerüstü veya yeraltısularına karışması, bu suların kalitelerinin yavaş yavaş bozulmasına neden olacaktır. Ancak bu süreç, doğanın kendi dengeleri içinde çok uzun sürede ve yavaş gerçekleşir. 
Oysa, insan faaliyetlerinden kaynaklanan ve kontrolsüz olarak doğrudan alıcı ortamlara deşarj edilen atıklar, doğal olarak süreçlerin dengesini çok çabuk şekilde bozabilmektedir.

İnsan faaliyetlerinden kaynaklanan kirlilik yükü başlıca iki grup altında toplanır; evsel atıklar ve sanayi atıkları. Evsel atıklar, özellikle büyük şehirler için giderek tırmanan bir sorun oluşturmaktadır. Bu konudaki başlıca çözüm bekleyen atıklar kullanım suyu atıkları ve katı atıklardır. Her iki atık da birçok kentimizde kontrolsüz olarak alıcı ortamlara verilmekte ve suyun jeolojik döngüsü nedeniyle bu kirletici unsurların bir süre sonra kullandığımız kaynaklarla tekrar bize döneceği unutulmaktadır. 

Yerüstü sularının gerek sıvı gerekse katı atık depolama alanlarından sızan sularla kirlenmesi, bir süre sonra yeraltısularının da hızla kirlenmesine yol açmaktadır. Bunun yanı sıra, kirlenen alıcı ortamların (göl, deniz, akarsu) BIO (Biyolojik Oksijen İhtiyacı) ve LIO (Çözülmüş Oksijen İhtiyacı) değerleri hızla tırmanmakta, bu ortamların flora ve faunası büyük zararlar görmektedir. Bu şekilde kirlenen doğal yaşam ortamlarından yararlanma oranı hızla düşmekte, kendi çıkarlarımız büyük oranda zarar görmektedir. Özellikle ağır metal kirliliği, günümüzde tüm alıcı ortamları tehdit eden önemli bir faktördür.

Muhammet Ali Sarıoğlu

Yazar hakkında kişisel bilgiler.